1. Политика за поверителност

НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“, наричано още сдружението, следи строго опазването на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти. Ние отдаваме изключително внимание на законосъобразното, добросъвестно и по прозрачен начин обработване на лични данни. Предоставените данни събираме и обработваме само с оглед конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Данните, които събираме и съхраняваме са сведени до минимум и са свързани със и ограничени само до необходимото за изпълнение на целите, за които сме ги събрали. Полагаме всички усилия в рамките на нашата организация, личните Ви данни да са винаги точни и в актуален вид, като разчитаме и на Вас, ако откриете неточност в данните, за да я отстраним своевеременно. Никога не съхраняваме данните Ви за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Предоставяме Ви възможност по всяко време и без да посочвате причини да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни, както и да ги изтрием, ако ни уведомите за това Ваше желание. Същевременно приоритет за нас е обработването да се извършва по такъв начин, че да се гарантира съответното ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. Предприели сме необходимите и предписаните в приложимото законодателство технически и организационни мерки, за да осигурим защита и сигурност на личните данни на нашите клиенти.

НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ е администратор на лични данни и в това си качество спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.)

Дефиниции

ЛИЧНИ ДАННИ” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат име, ЕГН(ЛНЧ), имейл-адрес, телефон, пощенски адрес и др.

ОБРАБОТВАНЕ” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или другначин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Нашата политика за поверителност също така описва възможностите, които Ви предоставяме, за да получите достъп, да актуализирате или да поемете по друг начин контрол върху Вашите лични данни, които обработваме. Ако имате въпроси относно нашите практики или някое от Вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия екип на nie@nie.expert Тази пощенска кутия активно се следи и управлява.

2. Каква информация събираме – лични данни, цели и основания, на които “Независима експертна мрежа – НИЕ“ ги обработва

НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“, събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на сдружението- работа за подкрепа на хората в неравностойно положение, включително хора с увреждания, чрез правни средства и социално-ангажирани действия, насочена към постигане на равноправие, пълна реализация, защита и гаранция на фундаменталните човешки права.

 • Данни на членове и управителните органи на сдружението – имена, данни по лична карта.

Цел, за която се събират данните – във връзка с изпълнение на правата и задълженията на членовете, описани в устава.
Основание за обработка на тези лични данни – участието/заявяването на участие като член на “НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ и съгласие с неговия устав.

 • Данни за връзка с членовете на сдружението – имена, телефон, имейл, адрес.

Цел, за която се събират данните – Осъществяване на връзка с тях, поддържане на контакт и изпращане на информация;
Основание за обработка на тези лични данни – изрично получено съгласие.

 • Данни на трети външни лица, с които “НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ сключва договор за изпълнение на отделни негови цели и дейности – имена, ЕГН, данни по документ за самоличност, адрес, имейл, телефон.

Цел, за която се събират данните – във връзка с изпълнение на дейностите, възложени по договор между дружеството и третите лица, осъществаване на контакт с тях при необходимост.
Основание за обработка на тези лични данни – изпълнение на договорно задължение.

3. Споделяне/предаване на лични данни

НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите си.

Има изключения, когато Вашата лична информация, може да бъде разкрита на трети лица по следния начин: 

 • Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на дейността или като част от нашата дейност или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление.
 • Може да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които ни подпомагат в предоставянето на нашите стоки – куриери, счетоводители. Никой доставчик не може да има достъп до лични данни, съхранявани от “НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“, без предварително да е сключено споразумение за поверителност на данните и което дава право на “НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ да проверява спазването на приетите със споразумението задължения. Събраната лична информация предаваме единствено и само на наши доверени партньори, съвместно с които осъществяваме организацията и предоставянето на предлаганите от нас услуги. Преди всяко подобно предаване на данни проверяваме дали тези доставчици предоставят достатъчни гаранции, че прилагат подходящи технически и организационни мерки, по такъв начин, че обработването да отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), на Закона за защита на личните данни, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и на нашата политика за поверителност и да се гарантира защитата на правата на субекта на данни. В съответствие с принципа за свеждане на данните, които се обработват, до минимум, тези доставчици получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции.
 • На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена или самостоятелна полза Вашите данни, както и да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.
 • Лични данни с доставчика споделяме, когато имаме Вашето изрично разрешение за това или когато е налице друго законно основание.
 • На последно място, лични данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. за органи за контрол,и техни подразделения, органи за разкриване и предоствратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ не предава/споделя Вашите лични данни с администратори и обработващи в страни извън ЕС.

4. Срок и продължителност на обработване на личните данни от “Независима експертна мрежа – НИЕ“.

 1. НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ съхранява личните данни на своите членове за времето, в което те са членове на сдружението, а след това за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на “НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

 2. По отношение на третите лица, които “НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ ангажира за осъществаване на дейностите си, техните лични данни са съхранени докато трае срокът на сключения с тях договор и 5 години след изтичането му.

НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ уведомява своите членове или трети лица в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

5. Вашите права по отношение на предоставените лични данни

1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

2. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

Вашето искане с оттегляне на съгласието Ви, можете да ни изпратите на следния имейл: nie@nie.expert

3. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

4. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им.

След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

5. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи – например при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др., Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейности по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

6. Право на преносимост на данните

В случай на искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

7. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране “НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ не осъществява такава обработка на данни.

9. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

Комисията за защита на личните данни
гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

6. Бисквитки

Какво са “бисквитките”?

“Бисквитките” или “Cookies” са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

Как използваме “бисквитки”?

Ние използваме “бисквитки” на този уебсайт с цел осигуряване на достъпността и ползваемостта му, предоставяне на определени функционалности (напр. запомняне на потребителски предпочитания за език, настройки и др.), подобряване на неговата работа и aнализиране на информация за потребителското поведение при неговото ползване. В “бисквитките” не се съхраняват никакви лични данни. Чрез “бисквитките” не можем да Ви идентифицираме.

Събраната информация от “бисквитки” обикновено се използва в обобщен вид, което ни дава възможност да оптимизираме уебсайта, както и да подобряваме неговата структура, функционалност и съдържание.

Какви “бисквитки” използваме?

На този уебсайт се използват следните “бисквитки”:

 • за избор на език

“Бисквитки” от трети страни

Възможно е на уебсайта да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове (например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, или др.). При посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, има вероятност на Вашето крайно устройство да бъдат поставени “бисквитки” и от тези други сайтове. В практиката такива “бисквитки” се наричат “бисквитки от трети страни”. Ние нямаме контрол върху генерирането и управлението на “бисквитки от трети страни”. За повече информация относно целта за използване на “бисквитки на трети страни” и тяхното съдържание, моля да потърсите и да се запознаете с политиките за за поверителност и използване на “бисквитки”, приети от съответните трети страни.

Управление на “бисквитките”, използвани от този уебсайт

Повечето общодостъпни програми за сърфиране (браузъри) по подразбиране позволяват поставянето на “бисквитки” на крайното устройство. Ако предпочитате, може да промените настройките на Вашия бразър по такъв начин, че съществуващите “бисквитки” да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на “бисквитки” (в това число на “бисквитки на трети страни”). Моля да имате предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате “бисквитките”, това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт.

Повече информация за “бисквитките”, в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Обръщаме внимание, че съдържанието на http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ е достъпно единствено на следните езици: английски, немски, испански и френски.

Контакти на “НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТНА МРЕЖА – НИЕ“ и данни за отговорния служител по защита на данните:
гр. София, п.к. 1000
р-н Сердика
ул. Сердика 20, ет.2
лице за контакт: Мария Кръстева
Телефон: 0886534491
Електронна поща: nie@nie.expert
Интернет страница: www.nie.expert

Моля, имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас чрез горепосочения имейл, съобщените от Вас данни (Вашия имейл, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпросите и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

Настройки за поверителност
Ние използваме "бисквитки", за да подобрим Вашето преживяване, докато използвате нашия уебсайт. Ако използвате нашите Услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Ние също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете своето съгласие по-долу, за да разрешите такива вграждания на трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за поверителност
Youtube
Съгласие за показване на съдържание от - Youtube
Vimeo
Съгласие за показване на съдържание от - Vimeo
Google Maps
Съгласие за показване на съдържание от - Google