Уважаеми членове и приятели,

Управителният съвет на сдружение „Независима Експертна Мрежа – НИЕ“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 25.05.2023 г. от 17:00 часа в офиса на сдружението на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 20, ет. 2 при следния дневен ред:

  • Приемане на годишния счетоводен отчет и отчета на дейността за 2022 година.
  • Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет, които законно представляват сдружението, за дейността им през 2022 г., включително избраните измежду тях председатели.

Всички членове на сдружението са поканени да присъстват.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи за 18:30 ч. на същата дата и място.